top of page

Почистете с памучната кърпа върху петната и оставете да изсъхне. Минете с мека, суха кърпа за блясък.

Памучна кърпа за почистване на сребро

25,00лвPreço
IVA incl.
  • Запалима течност. Запалимо твърдо вещество. Предизвиква дразнене на кожата. Може да причини сънливост или замаяност. Токсичен за водните организми с дълготрайно въздействие. Да се ​​съхранява на място, недостъпно за деца и домашни любимци. Избягвайте да вдишвате прах / пари / газове / мъгли / пари / аерозоли. Носете предпазни ръкавици / защита на очите / защита на лицето.При контакт с кожата: измийте обилно със сапун и вода. В случай на дразнене или обрив: консултирайте се с лекар. При контакт с очите: изплакнете обилно с вода в продължение на няколко минути. Ако носите контактни лещи, махнете ги, ако е възможно. Продължете да изплаквате. В случай на вдишване: изведете човека на открито и го дръжте в положение, което не затруднява дишането. Не поглъщайте. В случай на поглъщане: ако не се чувствате добре, свържете се с центъра / лекаря за контрол на отровите. Ако трябва да извикате лекар, покажете му опаковката или етикета. В случай на злополука се свържете с центъра за контрол на отровата Тел: 808 250 143. Пазете от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Не пушете. Да се ​​съхранява на добре проветриво място. Съхранявайте контейнера плътно затворен. Избягвайте изпускане в околната среда.

bottom of page